حالت سوخته را سوخته دل داند و بس
شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست