مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند