آن دل که پریشان شود از ناله بلبل
در دامنش آویز که با وی خبری هست