بهار ار باده در ساغر نمی‌کردم، چه می‌کردم؟
به ساغر گر دماغی تر نمی‌کردم، چه می‌کردم؟