اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست