غمش در نهانخانهۀ دل نشیند
به نازی که لیلی به محمل نشیند