چه شود گر من و او چند قدح باده خوریم
باده از خون رزانست، نه از خون شماست