نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد
بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد