باده نوشی که در او روی و ریائی نبود
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست