ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما