ساقی و مطرب و می جمله مهیّاست ولی
عیش بی یار مهیّا نشود، یار کجاست؟