به شُکر آنکه تو در خانه‌ای و اهلت پیش
نـظـر دریــغ مــدار از مــسـافـر درویـش