اگر از خـویش برون آمـده‌ای چـون مـردان
باش آسوده که دیگر سفری نیست تو را