چو مرد سفر کند پسندیده شود
خاک قدمش سرمه هر دیده شود