ساقی بده پیمانه‌ای زان می که بی خویشم کند
بر حُســن شــورانگیـز او عاشــق‌تر از پیشــم کند