گرم تو زهر دهی، چون عسل بیاشامم
به شرط آنکه به دست رقیب نسپاری