پنهان ز دیده و همه دیده‌ها از اوست
آن آشــکار صـنـعـت پـنـهانم آرزوست