گـفـتـنـد: «یـافـت می‌نشود، جُـسته‌ایم ما»
گفت: «آن که یافت می‌نشود آنم آرزوست»