بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست