سخن بگو که بیگانه پیش ما کس نیست
به غیر شمع و همین ساعتش زبان ببرم