بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران