به عالم هر کجا درد و غمی بود
بهم کردند و عشقش نام کردند