به جز غم خوردن عشقت غمی دیگر نمی‌دانم
که شادی در همه عالم از این خوشتر نمی‌دانم