بدان راضی شدم جانا که از حالم خبر پُرسی
از این آخر بُوَد کمتر؟ شبت خوش باد من رفتم