بر باد سپردم دل و جان تا به تو آرد
زین هر دو ندانم که کدامت نرسانید