در میخانه ببستند، خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند