هر خم از زلف تو زندان دلی است
تا نگویند اسیران کمند تو کمند