ای نام تو بهترین سر آغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز