آنچه در غیبتت ای دوست به من می‌گذرد
نتوانم که حکایت کنم الّا به حضور