بهاری داری از وی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز