حتی نشد به حیله به دست آورم تو را
باید قبول کرد که «روزی» مقدّر است